Schoolafspraken

​Toegang tot de school

De kleuters mogen gebracht worden tot aan de poort van de speelplaats.
‘s Morgens is er vanaf 08.25 uur en ‘s middags vanaf 13.10 uur een kleuterleidster aanwezig die uw kind onthaalt.
De kleinste kleutertjes, dit is de klas van de 2,5-jarigen, mogen in de klas gebracht  worden.
Hou het afscheid liefst kort.
Om veiligheidsredenen wordt de poort dadelijk na het onthaal terug gesloten.

De kinderen die na het belsignaal aankomen worden via de directeur naar hun klas gebracht.
Bij het afhalen van kinderen betreden we de speelplaats  of de gang pas na het belsignaal.
Alle kinderen mogen aan de klasdeur worden afgehaald

Schoolbenodigdheden

Koop een schooltas die de kleuters zelf kunnen openen en sluiten. Hierin steken ze hun boterhammen, een stuk fruit, groenten, noten en hun drinkbeker. Liefst ook een zakdoek. (Koekjes, chocolade, cornflakes, enz. zijn niet toegestaan)
Voor elke kleuter vragen wij om reservekledij te vooorzien in een apart zakje om aan de kapstok te hangen. Deze reservekledij is handig indien er een onglukje gebeurt, er geknoeid wordt met water, men in een plas valt,...
Speelgoed laten we thuis. Een voorleesboek  mag wel meegebracht.
Een knuffel kan wel bij de instapklas, maar probeer dit zo vlug mogelijk af te bouwen na de instapfase. (voorzie alle spullen van naam en klas)

Middagpauze

De kinderen die ‘s middags niet naar huis kunnen, mogen hun boterhammen in de school opeten (Een zuiveldessertje is hier wel toegestaan). Er is steeds toezicht, zowel bij het eten als op de speelplaats.
Het middagtoezicht gebeurt niet door de leerkrachten maar door enkele moeders via PWA of vrijwilligersstatuut. In noodgeval kunnen zij beroep doen op een in de school aanwezige leerkracht. We vragen als het enigszins mogelijk is om de kleuters ‘s middags thuis te laten eten. Dit geldt zeker voor de 2,5-jarigen.
Drank wordt van thuis meegebracht. Geef een degelijke drinkbus mee (beker met deksel of plastiek flesje met schroefdop). Wij drinken enkel water op school.

Snoepen

Op school wordt niet gesnoept. Fruit, noten of groenten zijn zoveel gezonder.

Verjaardagen

Bij verjaardagen worden er geen snoep of speelgoedjes uitgedeeld. Beperk het trakteren tot een stukje fruit, een cake, een wafel of wees zelf creatief. Er worden geen uitnodigingskaartjes meer uitgedeeld in de klas omdat dit erg gevoelig ligt bij kleuters die niet worden uitgenodigd. Bij een geboorte zijn suikerboontjes wel toegestaan.

Kleding

De kleding van uw kind is praktisch. Hou er rekening mee dat kleuters mogen kruipen, in het zand spelen, knutselen en schilderen.
Een dringende vraag aan de ouders: gelieve jassen, handschoenen, mutsen, zakdoeken, boterhamdozen, enz.,te tekenen met naam en voornaam. (Er bestaan kleefvignetten waarop kan geschreven worden en stiften die niet uitwasbaar zijn).
Aan de jassen hoort een lusje waardoor ze gemakkelijk opgehangen kunnen worden. In de winter worden er liefst geen vingerhandschoenen gedragen, wel wanten die met een touw door de mouwen van de jas zijn verbonden.
Voor de eventueel verloren voorwerpen is er een plaats voorzien in de polyvalente zaal.

Gebruik van foto- en videomateriaal

De school maakt in de loop van het schooljaar foto's en/of video-opnames van kleuters in hun klassen en tijdens verschillende evenementen. Deze vertonen we dan op deze website en eventueel bij activiteiten zoals de diplomauitreiking. Wij hebben ook een facebookpagina "Don Bosco Kleuterschool Klim-Op" hierop worden ook leuke weetjes en fimlpjes geplaatst.
Het gaat hier niet om geposeerde inividuele foto's maar om spontane groepsfoto's en sfeerbeelden. Er worden nergens namen of gegevens van kleuters vermeld.
Door de bevraging in het begin van het schooljaar in te vullen en te ondertekenen geeft u wel of niet toestemming om deze beelden te gebruiken. 

Omgangsvormen

Er wordt van de kleuters een beleefd en vriendelijk omgaan gevraagd tegenover de directie, alle personeel en tegenover elkaar.
De school levert inspanningen om kinderen te begeleiden op hun weg naar de samenleving die multicultureel, multi-etnisch en multireligieus is. Er dient respect te worden opgebracht voor de schoolgebouwen en het schoolmateriaal.

Omdat kleuters ook milieubewust moeten zijn, wordt er op school:

 • afval voorkomen door geen gebruik te maken van drank in blik of brik, en door de boterhammen in een boterhamdoos te steken.
 • afval gesorteerd zoals papier, karton, plastiek, glas, batterijen en inktpatronen.

Medicatie op school

Medicatie hoort eigenlijk niet thuis op school. Kinderen die ziek zijn blijven best de nodige tijd thuis. Dit om besmetting van andere kleuters te voorkomen en vooral om in een vertrouwde omgeving terug op krachten te kunnen komen.
Als een dokter oordeelt dat een kind naar school mag en daar medicatie dient te nemen moet hij/zij dit op een in de school verkrijgbaar, of hier te downloaden(  medisch attest)  formulier  invullen en ondertekenen. Medicatie mag, om ongelukken te vermijden, zeker nooit zonder verwittiging met het kind meegegeven worden.

Rookverbod

Reglementaire basis: Decreet van 28 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding.
Voor een algemene toelichting bij dit decreet verwijzen wij naar de Mededeling van 6 juni 2008 betreffende “Het rookverbod in onderwijsinstellingen en CLB’s”.
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle  ruimten op school. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten getreden wordt.

Veiligheid op school

Na het belsignaal wordt de poort gesloten en begeven de kleuters zich naar hun rij. Het binnenkomen en het verlaten van de klaslokalen gebeurt onder begeleiding van hun leerkracht.
Om te voorkomen dat kleuters onverwacht door de voordeur naar buiten stappen, is er een veiligheidsslot. Kleuters kunnen niet zonder begeleiding naar buiten. Ouders zijn natuurlijk (ook tijdens de schooluren) welkom bij de directie. Zij zullen zich eerst moeten aanmelden door een druk op de belknop.
Tijdens de speeltijd en de middagpauze worden er geen kinderen toegelaten in de klassen en in de gangen gezien elk kind onder toezicht van een leerkracht dient te blijven.

Contacten ouders-school

De eerste schooldag mogen de ouders hun kleuter tot bij de kleuteronderwijzer op de speelplaats brengen. Eind augustus is er een info- en kennismakingsavond waarop u kennis kan maken met de school, de klas en de kleuteronderwijzer van uw kind. 
In de loop van het schooljaar zijn er voor elke leeftijdsgroep twee oudercontacten gepland waarop het welbevinden en  de ontwikkeling van uw kind wordt besproken.
Dit om de schoolse ontwikkeling goed te kunnen opvolgen.
Wie tijdens het schooljaar een gesprek wil met de kleuteronderwijzer maakt best een afspraak vóór of na de lestijden. De directeur is steeds bereikbaar.
Verder willen we u doorlopend informeren via mail en via briefjes die we de kleuter meegeven. Om dit overzichtelijk te houden voor de ouders, drukken we de berichten van de school zelf, af op groen papier.

Afwijkend gedrag

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een kind de goede werking van de school hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie en of CLB.
De genomen maatregel moet het kind helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt.
Wanneer het gedrag van het kind werkelijk een probleem betekent en het opvoedingsproject van de school in het gedrang komt, voorziet de wet een tuchtmaatregel (schorsing, uitsluiting).
Wij hopen dat bovenstaande tekst niet nodig zal zijn. U kunt er zeker op rekenen dat uw kind niet onnodig wordt gestraft.

Luizen

Bij een luizenbesmetting geeft de school een folder mee aan alle kleuters van de klas. Bij aanhoudende klachten in dezelfde klas wordt het CLB gewaarschuwd. Op een afgesproken datum worden alle kleuters van de klas nagekeken. Wie besmet is, moet een antwoordstrookje bij het CLB binnensturen als bewijs van behandeling. Indien het briefje niet terugkomt op de vooropgestelde datum, krijgen de ouders een herinneringsbrief.
Als er na deze eerste controle klachten blijven van luizenbesmetting zal het CLB een tweede controle doen in die klas. Wie dan besmet is, moet behandelen, de neten verwijderen en voor nazicht naar het centrum gaan. Ook wie afwezig is, moet zich aanbieden.
Wie zich niet aanbiedt op de afgesproken datum of wie niet netenvrij blijkt, krijgt schoolverbod met aangetekend en gewoon schrijven. De school wordt telefonisch verwittigd en mag de leerling niet toelaten tenzij met een geschreven toestemming van het CLB.

Financiële bijdrage (i.v.m. kosteloosheid van ons onderwijs)

Kleuterscholen mogen geen financiële bijdrage vragen voor materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit zijn de gewone spelmaterialen, speeltoestellen, kleuterliteratuur en knutselmaterialen.

Er mag wel een bijdrage worden gevraagd voor dingen en diensten die niet noodzakelijk zijn maar die een meerwaarde bieden en het onderwijs verlevendigen. Deze zaken hebben geen verplichtend karakter.(bv. de schoolabonnementen)

Vanaf het schooljaar 2008-2009 moeten wij ons houden aan een scherpe maximumfactuur. Het bedrag wordt elk jaar aangepast aan de index. Voor het schooljaar 2018-2019 zal dat voor een kleuter 45€ zijn( ongeacht de leeftijd). Hierin vallen ook de schoolreis en schoolvoorstellingen.

Het doel van de overheid en ook van kleuterschool Klim-Op is om ervoor te zorgen dat onderwijs financieel haalbaar is voor iedereen. Hierdoor start ieder kind zijn schoolloopbaan met meer gelijke kansen.

Extra-murosactiviteiten (activiteiten buiten de schoolmuren)

Kleuters houden van muziek, toneel, film of andere kleutervoorstellingen.
Daarom gaat elke klas minimum 2 keer per schooljaar naar het Cultureel Centrum Casino te Houthalen of worden er voorstellingen in de school zelf gegeven door gekende theaterproducenten. Deze voorstellingen maken deel uit van de schoolactiviteit en worden tegen een zo democratisch mogelijke prijs aangeboden. Data en prijzen worden steeds  op voorhand meegedeeld.
Gedurende het hele verloop van het schooljaar zijn er klasuitstappen in de buurt van de school die kaderen in de themawerking van de klasleerkracht en/of leeftijdsgroep (wandeltochten )

 • Eenmaal per jaar organiseren wij een schoolreis naar de binnenspeeltuin van Molenheide. Voor deze uitstap mogen we steeds beroep doen op een financiële bijdrage vanwege de oudervereniging.
 • Als traditionele afsluiter van het jaar is er tevens het bezoek aan het wild-en wandelpark te Molenheide.
 • We proberen deze uitstappen zo goedkoop mogelijk te houden wat niet altijd gemakkelijk is door de hoge kostprijs van het vervoer (bussen). Daarom doen wij graag beroep op bereidwillige ouders om ons te brengen en af te halen.  

Toezicht

Er is ‘s morgens toezicht voorzien vanaf 08.25 u. en ‘s middags (voor kinderen die niet op school blijven eten) vanaf 13.10 u.
Het middagtoezicht voor kinderen die wel op school blijven eten, gebeurt door vier moeders via het wijkwerk- of vrijwilligerssysteem.
Wanneer de kinderen een kwartier na het beëindigen van de lestijden niet zijn afgehaald, worden ze naar de  gemeentelijke opvang gebracht.
Er dient  dan wel een opvangvergoeding betaald te worden.

Instapregeling (voor 2,5-jarige kinderen)

Kleuters mogen naar school komen vanaf de instapdatum die volgt op het moment dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. U mag uw kleuter wel tot een jaar op voorhand inschrijven.

Dit is de lijst van de geldende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie 
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie  
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie 
 • de eerste februari                                       
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie 
 • de eerste schooldag na de paasvakantie  
 • de eerste schooldag na hemelvaart        

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdatum worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.

Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. Zelfs niet op proef en ook al heeft hij op dat moment de leeftijd van twee jaar en zes maanden overschreden. Inspectieleden en verificateurs zullen op dit punt controles uitoefenen.

Voorafgaand aan deze instapdata organiseren wij volgende kennismakingsavonden (telkens van 18.00 tot 19.00) waarop de ouders met hun peuter persoonlijk worden uitgenodigd:

 • donderdag voor de herfstvakantie voor de instap na de vakantie
 • donderdag voor de kerstvakantie voor de instap na de vakantie
 • donderdag voor de krokusvakantie voor de instap na de vakantie en 1 februari
 • donderdag voor de paasvakantie voor de instap na de vakantie en Hemelvaart

Inschrijvingsbeleid schooljaar 2021-2022 (geboortejaar 2019)

Voor alle basisscholen van Houthalen-Helchteren geldt dezelfde regeling. Deze is afgesproken in het lokaal overlegplatform (LOP).
Er wordt gewerkt via een centraal inschrijfsysteem via een gemeentelijke website

Vooraf dienen we te melden hoeveel plaatsen we in onze school hebben. Voor Kleuterschool Klim-Op is dat: 225 kleuters .

Inschrijven verloopt met periodes en met voorrangsgroepen (broers* en zussen*, kinderen personeel en indicator** of niet indicator** kinderen. Voor Houthalen-Helchteren worden die periodes in het Lokaal Overleg Platform afgesproken.
Eind Februari, begin maart zullen we de data doorgeven en kan U ze ook in het gemeentelijke infoblad, In en Om, terugvinden.

In onze school is er steeds voldoende ruimte om alle kinderen te kunnen inschrijven.

(*) Broers en zussen zijn kinderen die in hetzelfde gezin opgroeien, dus ook in nieuw-samengestelde gezinnen.

(**) Indicator-kinderen zijn kinderen waarvoor een studietoelage ontvangen wordt en/of waarvan de moeder geen getuigschrift of diploma hoger middelbaar onderwijs heeft.